1hosting.com.vn| Xử lý lỗi gỡ bỏ package với RPM trong VPS Linux
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > KB & Tips >Xử lý lỗi cài đặt, gõ bỏ package với trình quản lý RPM trong VPS Linux

Xử lý lỗi cài đặt, gõ bỏ package với trình quản lý RPM trong VPS Linux

RPM là trình quản lý gói tin mặc định của họ nhà RedHat, về bản chất nó cũng giống như yum và việc sử dụng nó là vô cùng đơn giản. Người mới dùng VPS thường sử dụng lệnh rpm để cài đặt hay gỡ bỏ các chương trình ứng dụng vì nó dễ dàng hơn nhiều so với việc cài đặt các gói từ source.

Tuy nhiên, việc cài đặt, xóa bỏ một gói đôi khi trục trặc vì các gói phụ thuộc đi kèm,  lỗi hay xảy ra nhất đó là xóa một gói (package) mà sử dụng lệnh “rpm -e” như sau:

error........specifies multiple packages

Lúc đó, chỉ duy nhất một lệnh sau mới có thể khắc phục được

rpm -e –allmatches –nodeps packages

Và VPS Linux với trình quản lý rpm lại chạy bọn bon trở lại!