Cấu hình Apache High Availability Cluster trên CentOS 7 - P2
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > Cài đặt và cấu hình >Cấu hình Apache High Availability Cluster trên CentOS 7 – P2

Cấu hình Apache High Availability Cluster trên CentOS 7 – P2

Trước khi setup webserver, ta cần định dạng và mount các phân vùng iscsi vừa tạo trên tất cả các nodes.

Tạo Partition trên node

fdisk /dev/sdb

Tiếp theo

pvcreate /dev/sdb1

vgcreate data_vg /dev/sdb1

lvcreate -l 100%FREE -n data_lv data_vg

Format với ext4 filesystem

mkfs.ext4 /dev/mapper/data_vg-data_lv

Cài đặt Apache trên tất cả các node

yum install httpd -y

Cấu hình httpd.conf trên các node

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tạo thưc mục gốc của Apache bằng cách mount vào phân vùng vừa tạo

mount /dev/mapper/data_vg-data_lv /var/www/html

Set Selinux Policies cho thưc mục gốc

restorecon -R /var/www

Sau đó lại un-mount vì lát nữa cluster sẽ tự động mount nó

umount /dev/mapper/data_vg-data_lv

Mở port Firewalll

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --reload

Cài đặt và cấu hình Pacemaker

Cài gói trên tất cả các node

yum install pcs pacemaker -y

Mở Firewall

firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability
firewall-cmd --add-service=high-availability
firewall-cmd --reload

Start Cluster Service

systemctl start pcsd
systemctl enable pcsd

Setup administrator account. Ta phải set password trên tất cả các node 

passwd hacluster

Sau khi setup password, cluster đã có thể kết nối đến tất cả các node. Chạy lệnh sau trên node 1

pcs cluster auth node1 node2 node3

Tạo cluster trên node1.

pcs cluster setup --name apache_ha node1 node2 node3

Enable và Verify Cluster Service

pcs cluster start --all
pcs cluster enable --all

Tiếp tục verifying bằng lệnh sau:

pcs cluster status

Fencing

Fencing là khái niệm để cách ly node khi một node nào đó bị lỗi. Cơ chế này nhằm để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn phá hỏng cluster. Nếu không có Fencing, dữ liệu có thể bị lỗi khi một node có vấn đề.

Trong pacemaker, fencing được gọi là STONISH. Ta sẽ add STONISH này vào các node:

Cài đặt gói Fencing Agent Package

yum install fence-agents-scsi.x86_64 -y

Ta sẽ add và sử dụng phân vùng /dev/sdc disk và tạo LVM fence_lv 

Tạo các logical volume

pvcreate /dev/sdc1

vgcreate fence_vg /dev/sdc1

lvcreate -l 100%FREE -n fence_lv fence_vg

Tạo Fencing Device

pcs stonith create Fence_Dev fence_scsi pcmk_host_list=”node1 node2 node3″ pcmk_monitor_action=”metadata” pcmk_reboot_action=”off”devices=”/dev/mapper/fence_vg-fence_lv” meta provides=”unfencing” --group WebServer

Cấu hình Virtual IP như sau:

pcs resource create Cluster_Vip IPaddr2 ip=10.0.0.100 cidr_netmask=24 --group WebServer

Tạo Apache File System Resource trong Cluster sử dụng lệnh pcs

pcs resource create Apache_FS Filesystem device=”/dev/mapper/data_vg-data_lv” directory=”/var/www/html” fstype=”ext4″ --group WebServer

Add Apache web server cluster với lệnh sau:

pcs resource create Apache_Res apache configfile=”/etc/httpd/conf/httpd.conf” statusurl=”http://127.0.0.1/server-status” --group WebServer
Như kết quả ở trên là đã hoàn thành.