Setup NFS Server và Client trên CentOS 7.x để chia sẻ dữ liệu
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > Cài đặt và cấu hình >Setup NFS Server và Client trên CentOS 7.x để chia sẻ dữ liệu

Setup NFS Server và Client trên CentOS 7.x để chia sẻ dữ liệu

NFS viết tắt cho Network File System; Thông qua NFS, các máy tính có thể chia sẻ dữ liệu (đọc, ghi/xóa) như thể nằm ngay trên ổ đĩa cứng của máy mình.

Bài hướng dẫn sẽ sử dụng 2 máy tính cài đặt Centos 7 như sau:

 • NFS Server: server.1hosting.com.vn, IP address: 192.168.1.100
 • NFS Client: client.1hosting.com.vn, IP address: 192.168.1.101

 

Bước 1: Cấu hình Firewall

Sử dụng firewall mặc định của Centos 7

 yum -y install firewalld

Khởi động và đặt chế độ khởi động mặc định

systemctl start firewalld.service
systemctl enable firewalld.service

Mở các port SSH và NFS

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs
firewall-cmd --reload

Bước 2: Cài đặt NFS

Trên server, ta chạy lệnh:

yum -y install nfs-utils

Sau đó khởi động nfs server service.

systemctl enable nfs-server.service
systemctl start nfs-server.service

Trên client:

yum install nfs-utils

Bước 3: Tạo thư mục chia sẻ trên Server

Trên server ta tạo thư mục /home và /var/nfs .Khi truy cập vào một vùng NFS share, user thực hiện là nfsnobody. Thông thường /home không được own bởi nfsnobody và vì chúng ra muốn đọc và ghi trên /home, ta nên để cho NFS biết rằng truy nhập đó thực hiện bởi root. Thư mục /var/nfs không tồn tại, ta phải tạo nó và thay đổi ownership thành nfsnobody.

mkdir /var/nfs
chown nfsnobody:nfsnobody /var/nfs
chmod 755 /var/nfs

Sử dụng export để khai báo phân vùng sử dụng NFS share

vi /etc/exports

Sau đó thêm vào:

/home      192.168.1.101(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
/var/nfs    192.168.1.101(rw,sync,no_subtree_check)

Tùy chọn no_root_squash để /home được access bởi root. Sau đó chạy lệnh:

exportfs -a

Bước 4: Mount NFS Shares trên Client

Trên client, trước tiên tạo các các thư mục sau để mount NFS share

mkdir -p /mnt/nfs/home
mkdir -p /mnt/nfs/var/nfs

Sau đó mount vào như sau:

mount 192.168.1.100:/home /mnt/nfs/home
mount 192.168.1.100:/var/nfs /mnt/nfs/var/nfs

Khi đó sẽ thấy 2 phân vùng như sau:

df -h
[root@client ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root 28G 1.7G 26G 7% /
devtmpfs 909M 0 909M 0% /dev
tmpfs 919M 0 919M 0% /dev/shm
tmpfs 919M 8.6M 910M 1% /run
tmpfs 919M 0 919M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 497M 208M 290M 42% /boot
tmpfs 184M 0 184M 0% /run/user/0
192.168.1.100:/home 28G 1.2G 27G 5% /mnt/nfs/home
192.168.1.100:/var/nfs 28G 1.2G 27G 5% /mnt/nfs/var/nfs

Bước 5: Kiểm tra

Trên máy Client, tạo các file trên NFS share

touch /mnt/nfs/home/test.txt
touch /mnt/nfs/var/nfs/test.txt

Chuyển sang server để kiểm tra các file này

ls -l /home/
[root@server1 ~]# ls -l /home/
total 0
drwx------. 2 administrator administrator 59 Jun 21 16:13 administrator
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jun 29 13:07 test.txt
ls -l /var/nfs
[root@server1 ~]# ls -l /var/nfs
total 0
-rw-r--r--. 1 nfsnobody nfsnobody 0 Jun 29 13:07 test.txt

Chú ý rằng, ownership của file test trọng /home sẽ nhận quyền của thư mục root nên các file cũng có ownership là root còn /var/nfs nhận ownership là nfsnobody.

Bước 6: Mount NFS Shares lúc khởi động

Để NFS share luôn được mount kể cả khi khởi động lại, ta làm như sau:

vi /etc/fstab

Thêm vào dòng sau:

192.168.1.100:/home /mnt/nfs/home  nfs   rw,sync,hard,intr 0   0
192.168.1.100:/var/nfs /mnt/nfs/var/nfs  nfs   rw,sync,hard,intr 0   0

Chú ý các tùy chọn rw,sync,hard,intr của NFS

Nếu người dùng thuê vps tại 1Hosting, đội ngũ kỹ thuật của 1Hosting sẽ trực tiếp cấu hình giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian và có được hệ thống hoàn hảo nhất. Hãy gọi hotline 0915549922 để 1Hosting phục vụ quý khách!

—————————————————————

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN ANZ

Địa chỉ: Biệt thự 11 ngõ 233 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@1hosting.com.vn

Hotline: 0915549922