Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 6 )
FASTER - STRONGER - SAVER
sales@1hosting.com.vn   0915 54 99 22
Trang Chủ > Kiến thức dịch vụ > Vmware >Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 6 )

Virtual Desktop Infrastructure ( VDI ) – VMWare Horizon View ( Phần 6 )

Triển khai VMWare Horizon View 5.2 – Tạo linked clone

phần trước, chúng ta đã tạo xong source dùng để làm master image (gold master/ golden image)  sử dụng trong Linked Clone (automated pool), ta sẽ tiếp tục tạo Linked Clones dựa trên hệ thống đã cài đặt.

linked-clone-1

B1: tại giao diện quản lý View Administrator. tab Inventory –> Pool . chọn Add

linked-clone-2

B2: tick chọn Automated Pool –> Next

linked-clone-3

B3  Tick chon Dedicated
Dedicated: khi user logout và login trở lại thì vẫn truy cập vào desktop cũ trong pool
Enable automatic assignment: user sẽ tự động assgin vào desktop,k cần thông qua admin.
Floating: khi user logout và login trợ lại thì sẽ random vào desktop trong pool  —> Next

linked-clone-4

B4: Tick chọn View Composer linked clones –> Next

linked-clone-5

B5: nhập thông tin pool muốn tạo –> Next

linked-clone-6

B6: Thiết lập thuộc tính trong pool —> Next

linked-clone-7

B7: giữ mặc định ở mục Basic
Tick chọn Use a naming partern : điền win7-{n} ( có thể thay win7 bằng tên bạn muốn)
Max number of desktop : số lượng dekstop sẽ clone ra
Number of spare desktop: số lượng desktop sẽ on chờ
Maximun number of ready ….operation: số luong desktop sẵn sàng khi vComposer đang recompose hoặc bảo trì.
—> Next

linked-clone-8

B8: Chọn dung lượng Persistend Disk và Disposable File Redirection
Persistent Disk: ổ đĩa cho phép user chép file và sẽ đc lữu giữ
Disposable File redirection: ổ đĩa cho user chép file tạm và sẽ bị xóa khi refesh desktop, recompose.
—>Next

linked-clone-9

B9: Chọn nơi chứa Presistent Disk và Replica Disk (k tick chọn thì lưu ở local) –> Next

linked-clone-10

B10: cấu hình liên kết vCenter
tại mục 1. chọn Browse

linked-clone-11

B11: Chọn VM muốn làm source, chọn win7 —> OK

linked-clone-12

B12: Chọn Browse ở mục 2, và chọn bản snapshot đã tạo ở win7 bài trước.—> OK

linked-clone-13

B13: Chon Browse ở mục 3 và  chọn folder chứa VM –> OK

linked-clone-14

B14: Chọn Browse ở mục 4 và chọn Host/Cluster –> OK

linked-clone-15

B15: Chọn Browse ở mục 5 và chọn Resource Pool > OK

linked-clone-16

B16: Chọn Browse ở mục 6 và chọn datastore muốn lưu Linked Clone –> OK
Nếu chọn lưu ở Local thì sẽ có thông báo warning, ko sao OK

linked-clone-17

B17: Các liên kết tới vCenter đã hoàn tất –> Next

linked-clone-18

B18:  tính năng mở rộng –> Next

linked-clone-19

B19: tinh chỉnh Sysprep –> Next

linked-clone-20

B20: Finish để hoàn tất

linked-clone-21

Lúc này trong giao diện quản lý View Administrator mục Pool sẽ xuất hiện pool vừa tạo.

linked-clone-20-1

B21: Tiến hành thêm user/group có quyền sử dụng Pool. Chọn tên pool vừa tạo, chọn Entitlements –> Add

linked-clone-22

B22: chọn user/group phù hợp –> OK –> OK

linked-clone-23

Qua mục Desktop, thấy 2 clones đã ở trạng thái Available, sẵn sàng cho truy cập

linked-clone-24